നരന്‍

Enjoy your life today because, yesterday had gone and tomorrow may never come ... "Today is a gift, that's why it is called the present."

My Photo
Name:
Location: തിരുവനന്തപുരം, കോവില്ലൂര്‍, India

അഹങ്കാരം, അസൂയ, കുശുമ്പ്‌, കുന്നായ്‌മ, കുരുത്തക്കേട്‌, കുരുട്ട്‌ ബുദ്ധി, പാരപണിയല്‍, തല്ലുകൊള്ളിത്തരം, തരികിട, തെമ്മാടിത്തരം, ഗുണ്ടായിസ്സം, കൂലിത്തല്ല്‌, കൊട്ടേഷന്‍.. ഇതിന്റെയെല്ലാം ഒരു ചില്ലറ പ്രസ്താനം.. സ്വയം പുകഴ്‌ത്തുകയാണെന്ന്‌ തോന്നരുത്‌.. ഇതില്‍ ചിലത്‌ ജന്മനാ കിട്ടിയതും ചിലത്‌ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മര്‍ദം മൂലം പഠിക്കേണ്ടി വന്നതും ചിലത്‌ എന്നെക്കൊണ്ട്‌ ചെയ്യിക്കുന്നതുമാ.. അങ്ങനെ മേല്‍പറഞ്ഞ സ്വഭാവസവിസേഷഗുണഗണങ്ങളുമായി ഒരു ഏപ്രില്‍ 16-ന്‌.. എന്റമ്മോ.. ഓര്‍ക്കുമ്പത്തന്നെ.. .. പിന്നെ, ഇപ്പോള്‍ സൗദിയില്‍. നല്ലപാതിയും രണ്ട്‌ കണ്മണികളും .. സുഖം സ്വസ്തം..

Sunday, July 30, 2006

A BEAUTIFUL ANALOGY

A man went to a barbershop to have his hair cut and his beard trimmed.
As the barber began to work, they began to have a good conversation.
They talked about so many things and various subjects. When they eventually touched on the subject of God.
The barber said: "I don't believe that God exists."
"Why do you say that?" asked the customer.
"Well, you just have to go out in the street to realize that God doesn't exist. Tell me, if God exists, would there be so many sick people? Would there be abandoned children? If God existed, there would be neither suffering nor pain. I can't imagine a loving God who would allow all of these things."
The customer thought for a moment, but didn't respond because he didn't want to start an argument.
The barber finished his job and the customer left the shop. Just after he left the barbershop, he saw a man in the street with long, stringy, dirty hair and an untrimmed beard. He looked dirty and unkempt.
The customer turned back and entered the barber shop again and he said to the barber: "You know what? Barbers do not exist."
"How can you say that?" asked the surprised barber.
"I am here, and I am a barber. And I just worked on you!"
"No!" the customer exclaimed.
"Barbers don't exist because if they did, there would be no people with dirty long hair and untrimmed beards, like that man outside."
"Ah, but barbers DO exist! " answered the barber. "What happens, is, people do not come to me."
"Exactly !"- affirmed the customer. "That's the point! God, too, DOES exist!
What happens, is, PEOPLE DON'T GO TO HIM AND DO NOT LOOK FOR HIM... That's why there's so much pain and suffering in the world."

Tuesday, July 25, 2006

21 century...

21 century...

Our communication - Wireless
Our telephone - Cordless
Our cooking - Fireless
Our labors - Effortless
Our food - Fatless
Our conduct – Worthless
Our promises - Timeless
Our relation - Loveless
Our dress - Topless
Our attitude - Careless
Our feelings - Heartless
Our follies - Countless
Our education - Valueless
Our arguments - Baseless
Our politics - Shameless
Our politicians – Brainless
Our leaders - Faceless
Our youth - Jobless
Our teen – Thoughtless
Our labourers - Pennyless
Our job - Thankless
Our boss – Useless
Our management – Do More with Less
Our salary - Less & Less
Our future - Hopeless
Our spouse - Speechless
Our family – Priceless